ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳು

 

ಕ್ರ. ಸಂ. ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ದಿ 29 12 2003 29-12-2003 ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ   ಕನ್ನಡ/English ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ದಿನಾಂಕ 15 07 2009 ಸುತ್ತೋಲೆ 15-07-2009 ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ   ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

ಸಿಆಸುಇಆಸು

 02 ಇಸಪ 2019
ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ 07.09.2019 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸಿಆಸುಇ 62 ಇಸಪ 2017 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ 21.08.2019 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನುಧರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿಆಸುಇ 58 ಇಆಸು 2019 ತರಬೇತಿ ಶಾಖೆ 15-07-2019  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸಿಆಸುಇ 62 ಇಸಪ 2017 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ 09.07.2019 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಿಆಸುಇ 62 ಇಸಪ 2017 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ 17.05.2019 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸಿಆಸುಇ 62 ಇಸಪ 2017 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ 06.05.2019 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡುವ ಭಾಷಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಸಿಆಸುಇ 183 ಇಆಸು 2018 ತರಬೇತಿ ಶಾಖೆ 2/3/2019  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಿಆಸುಇ 62 ಇಸಪ 2017 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ 21.09.2018 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜಂಟಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಆಸುಇ 30 ಈಕಾಅ 2018 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ 25-08-2018  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸಿಆಸುಇ 62 ಇಸಪ 2017(ಭಾ-1) ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ 21.08.2018 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸಿಆಸುಇ 62 ಇಸಪ 2017 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ 16.08.2018 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
   ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತಮಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.  ಸಿಆಸುಇ 19 ಇಸಪ 2018 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ  11.07.2018  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಿಆಸುಇ 62 ಇಸಪ 2017 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ 11.07.2018 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡುವ ಭಾಷಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಸಿಆಸುಇ 211 ಇಆಸು 2018 ತರಬೇತಿ ಶಾಖೆ 5/3/2018 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸಿಆಸುಇ 62 ಇಸಪ 2017 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ 12.01.2018 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಸಿಆಸುಇ 05 ಗಕಾಸ 2015 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ 02.09.2015 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  1980ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೈನಿಕ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಧವಾ ಪತ್ನಿಯು ಅಥವಾ ಅವರ  ಅವಿವಾಹಿತ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ಅವಲಂಬಿತರಾದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳು.  ಸಿಆಸುಇ 17 ಪಿಎಫ್ ಜಿ 2014  ರಾವಿವೇ ಶಾಖೆ 22.05.2014  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  1980ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೈನಿಕ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧರ ವಿಧವಾ ಪತ್ನಿ/ಪತಿ/ಅವಿವಾಹಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಸಿಆಸುಇ 17 ಪಿಎಫ್ ಜಿ 2014  ರಾವಿವೇ ಶಾಖೆ 22.05.2014  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  1980ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೈನಿಕ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳ ಸುತ್ತೋಲೆ. ಸಿಆಸುಇ 86 ಪಿಎಫ್ ಜಿ 2013  ರಾವಿವೇ ಶಾಖೆ 20.08.2013  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ರಾಜ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧರ ಗೌರವಧನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೊಧರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಅವರ ವಿಧವೆಯವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಸಿಆಸುಇ 86 ಪಿಎಫ್ ಜಿ 2012  ರಾವಿವೇ ಶಾಖೆ  18.09.2013  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  1955-56ರಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗೋವಾ ಗೌರವಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.   ರಾವಿವೇ ಶಾಖೆ 14.08.2012 ಕನ್ನಡ  
ಸಿಆಸುಇ 95 ಪಿಪಿಜಿ 2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್
  1955-56ರಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗೋವಾ ಗೌರವಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿಆಸುಇ 95 ಪಿಪಿಜಿ 2019  ರಾವಿವೇ ಶಾಖೆ  21.09.2010  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
   ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಆಸುಇ 03 ಅಸಪ 2010 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ 9/4/2010  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಸರ್ಕಾರದ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ , ಕಾರ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಡತ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಸಿಆಸುಇ 20 ಕತವ 2008 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ 25.02.2008 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಆಸುಇ 17 ಇಸಪ 2007 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ 26-04-2007  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಆಸುಇ 84 ಇಸಪ 2007 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ 30-11-2007  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು/ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ವರದಿಯನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷಿಸುವ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಆಸುಇ 62 ಇಸಪ 2007 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ 20-12-2007  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗೌರವಧನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಗೌರವಧನ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ನೀಡಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಕುರಿತು. ಸಿಆಸುಇ 42 ಪಿಎಫ್ ಜಿ 2001 ರಾವಿವೇ ಶಾಖೆ 27.06.2001 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ವಿಧವಾ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿಆಸುಇ 52 ಪಿಎಫ್ ಜಿ 1998  ರಾವಿವೇ ಶಾಖೆ 25.05.1998  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Sanction of Family Pension on to Second wife of a Freedom Fighters clarification furnished by the Law Department  DPAR 52 PFG 1998 ರಾವಿವೇ ಶಾಖೆ    ಕನ್ನಡ Download
  New Scheme for payment of freedom fighters pension with effect from 1.1.1990 No.8/17/89-FF(P) ರಾವಿವೇ ಶಾಖೆ 1.05.1992  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Karnataka Swatantra Sainik Samman Honorarium Scheme- Grant of State Honorarium to widows-Instructions Reg- DPAR 1110  PFS 1987   ರಾವಿವೇ ಶಾಖೆ 24.03.1988  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Grant of Pension to windos of Freedom Fighters Delegation of powers to the Deputy Commissioners. DPAR 67 PFS 1978   ರಾವಿವೇ ಶಾಖೆ 02.06.1981  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Grant of Pension to windos of Freedom Fighters Delegation of powers to the Deputy Commissioners. DPAR 67 PFS 1978   ರಾವಿವೇ ಶಾಖೆ 12.06.1978  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
            DDDDDOWNLOAD
  ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ ಸುತ್ತೋಲೆ DPARAR 107 TRN 2021 ತರಬೇತಿ ಶಾಖೆ 04.10.2021 ಕನ್ನಡ DOWNLOAD

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-06-2023 03:40 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ)
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080