ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

ಕ್ರ. ಸಂ. ವಿಷಯ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಶಾಖೆ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 1. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

ಸಿಆಸುಇಆಸು

 02 ಇಸಪ 2019
ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ 07.09.2019 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 2. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸಿಆಸುಇ 62 ಇಸಪ 2017 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ 21.08.2019 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 3. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸಿಆಸುಇ 62 ಇಸಪ 2017 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ 09.07.2019 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 4. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಿಆಸುಇ 62 ಇಸಪ 2017 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ 17.05.2019 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 5. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸಿಆಸುಇ 62 ಇಸಪ 2017 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ 06.05.2019 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 6. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಿಆಸುಇ 62 ಇಸಪ 2017 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ 21.09.2018 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 7. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜಂಟಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಆಸುಇ 30 ಈಕಾಅ 2018 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ 25-08-2018  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 8. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸಿಆಸುಇ 62 ಇಸಪ 2017(ಭಾ-1) ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ 21.08.2018 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 9. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸಿಆಸುಇ 62 ಇಸಪ 2017 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ 16.08.2018 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 10.  ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತಮಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.  ಸಿಆಸುಇ 19 ಇಸಪ 2018 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ  11.07.2018  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 11. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಿಆಸುಇ 62 ಇಸಪ 2017 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ 11.07.2018 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 12. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸಿಆಸುಇ 62 ಇಸಪ 2017 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ 12.01.2018 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 13. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಸಿಆಸುಇ 05 ಗಕಾಸ 2015 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ 02.09.2015 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 14.  ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಆಸುಇ 03 ಅಸಪ 2010 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ 09.04.2010  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 15. ಸರ್ಕಾರದ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ , ಕಾರ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಡತ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಸಿಆಸುಇ 20 ಕತವ 2008 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ 25.02.2008 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 16. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಆಸುಇ 17 ಇಸಪ 2007 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ 26-04-2007  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 17. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಆಸುಇ 84 ಇಸಪ 2007 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ 30-11-2007  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 18. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು/ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ವರದಿಯನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷಿಸುವ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಆಸುಇ 62 ಇಸಪ 2007 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ 20-12-2007  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
19.‌ "ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ದಿನಾಚರಣೆ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಆಸುಇ ಆಸು 32 ಈಕಾಅ 2021 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ 21-04-2021 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
20. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಆಸುಇ ಆಸು ಇಸಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ 21-04-2022 ಕನ್ನಡ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
21. ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ. (Project Monitoring Group) ಪೋರ್ಟಲ್‌ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಪ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಸಿಆಸುಇ (ಆಸು) 6 ಈಕಾಅ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆ 09.06.2023 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 17-06-2023 04:05 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ)
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080