ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ತರಬೇತಿ

download

 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನುಧರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿಆಸುಇ 58 ಇಆಸು 2019 ತರಬೇತಿ ಶಾಖೆ 15-07-2019  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 2. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡುವ ಭಾಷಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಸಿಆಸುಇ 183 ಇಆಸು 2018 ತರಬೇತಿ ಶಾಖೆ 2/3/2019  ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 3. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡುವ ಭಾಷಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಸಿಆಸುಇ 211 ಇಆಸು 2018 ತರಬೇತಿ ಶಾಖೆ 5/3/2018 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
4.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಿಆಸುಇ (ಆಸು)65 ಇಆಸು 2020

ತರಬೇತಿ ಶಾಖೆ 02/09/2020 ಕನ್ನಡ Download
5

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ30.11.2020ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

 ಸಿಆಸುಇ(ಆಸು)65 ಇಆಸು 2020 ತರಬೇತಿ 03/11/2020  ಕನ್ನಡ download
6

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿಆಸುಇ(ಆಸು)65 ಇಆಸು 2020 ತರಬೇತಿ 04/03/2021 ಕನ್ನಡ Download
7
ಸಚಿವಾಲಯ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ʼಸಿʼ ವರ್ಗದ ಕಡತಗಳನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸಿಆಸುಇ(ಆಸು)107 ಇಆಸು 2021 ತರಬೇತಿ 04/10/2021 ಕನ್ನಡ Download
8

ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು, ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು / ಕಡತಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ.

 

ಸಿಆಸುಇ(ಆಸು)128 ಇಆಸು 2021 ತರಬೇತಿ 06/11/2021 ಕನ್ನಡ Download
9.

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪಾಸ್‌ ಪೋರ್ಟ್‌ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಿಆಸುಇ (ಆಸು) 2 ಇವಿತ 2021 ತರಬೇತಿ 02/03/2022 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
10.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವೂತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ತರಬೇತಿ 24/03/2022 ಕನ್ನಡ Download
11. ಸುತ್ತೋಲೆ 2023ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಆಸುಇ (ಆಸು) 49 ಇಆಸು 2023 ತರಬೇತಿ 18/03/2023 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
12 ಸುತ್ತೋಲೆ-ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಆಸುಇ (ಆಸು) 49 ಇಆಸು 2023 ತರಬೇತಿ 31/03/2023 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
13 ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು DPAR(AR)  108 KMM 1983 ತರಬೇತಿ 08/07/1983 English ಡೌನ್ಲೋಡ್
14 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಆಸುಇ(ಅಸು)49ಇಆಸು2023 ತರಬೇತಿ 15/05/2023 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
15

ಸಚಿವಾಲಯದ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಡತಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಿಆಸುಇ/114/ತ ಎಇ/2012 ತರಬೇತಿ 03-11-2012 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
16

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪಡ್‌ ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್‌ ಕೋಡ್‌ ಬಗ್ಗೆ

 ಸಿಆಸುಇ/ 65/ಇಆಸು/2013  ತರಬೇತಿ 16-09-2013  ಕನ್ನಡ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
17

Grant of Permission to Muslim Government Servants to leave office early during the Ramzan month only

DPAR / 109/ AAR / 1979 ತರಬೇತಿ 07-08-1979 ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-04-2024 02:47 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ)
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080