ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

ಕ್ರ

ಸಂ

ವಿಷಯ

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಶಾಖೆ

ದಿನಾಂಕ:

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

1

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜಂಟಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಿಆಸುಇ 30 ಈಕಾಅ 2018

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

25.08.2018

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

2

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ-2ರ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿಆಸುಇಆಸು 05 ಆಸಪ 2020

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

07.01.2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

DOWNLOAD

3‌

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ-2 ಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರ ಹುದ್ದೆ ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿಆಸುಇಆಸು 05 ಆಸಪ 2020

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

30.01.2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

4

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ-2 ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಭಾರದ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿಆಸುಇಆಸು 05 ಆಸಪ 2020

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

04.02.2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

5‌

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ-2 ಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿಆಸುಇಆಸು 05 ಆಸಪ 2020

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

04.02.2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

6‌

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ-2ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿಆಸುಇಆಸು 01 ಆಸಪ 2021

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

23.02.2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

7

ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್‌, ಸಲಹೆಗಾರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ-2 ರವರಿಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಿಆಸುಇಆಸು 01 ಆಸಪ 2021

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

23.02.2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

8‌

ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಂ. ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್‌, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ-2 ರವರಿಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿಆಸುಇಆಸು 01 ಆಸಪ 2021

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

23.02.2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

9

2020-21‌ ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-059 ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ-2ಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿಆಸುಇಆಸು 03 ಆಸಪ 2021

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

01.03.2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

10

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇಆಸು 05 ಆಸಪ 2020

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

02.03.2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

11

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ-2 ರ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿಆಸುಇಆಸು 03 ಅಸಪ 2021

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

10.03.2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

12

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ-2 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿಆಸುಇಆಸು 02 ಅಸಪ 2021

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

19.03.2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

13

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಖನಿಜ ಭವನದಲ್ಲಿನ ಆಯೋಗ-2 ರ ಕಛೇರಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿಆಸುಇ ಆಸು 02 ಅಸಪ 2021

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

25.03.2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

14

‌KARC-2 ಗೆ ಇ-ಫಾರ್‌ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಲು ಡಾ|| ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸನಾವುಲ್ಲಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., (ನಿವೃತ್ತ) ಇವರ ಅ‍ಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿಆಸುಇಆಸು 06 ಅಸಪ 2021

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

25.03.2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

15

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ-2ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ 02 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿಆಸುಇಆಸು 08 ಅಸಪ 2021

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

30.03.2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

16

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ "ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ದಿನ" ವನ್ನು "ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ದಿನ" ವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಿಆಸುಇಆಸು 33 ಈಕಾಅ 2020

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

18.01.2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

17

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಜಂಟಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿಆಸುಇಆಸು 34 ಈಕಾಅ 2019

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

19.12.2019

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

18

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜಂಟಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಿಆಸುಇಆಸು 38 ಈಕಾಅ 2019

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

05.12.2019

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

19

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ-2ರ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಸಿಆಸುಇ(ಆಸು) 09 ಅಸಪ 2021

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

07.04.2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

20.

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ-2 ಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ/ವರದಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಿಆಸುಇ(ಆಸು) 12 ಅಸಪ 2021

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

26.07.2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

21.

ಮಾರ್ಪಾಡು ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ (ಆಸು) 12 ಅಸಪ 2021

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

29.09.2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

22.

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ-2 ಕ್ಕೆ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿಆಸುಇ (ಆಸು) 11 ಅಸಪ 2021

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

17.09.2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

23.‌

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ-2 ಕ್ಕೆ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿಆಸುಇ (ಆಸು) 18 ಅಸಪ 2021

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

23.09.2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

24.‌

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ-2 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿಆಸುಇ (ಆಸು) 9 ಅಸಪ 2021

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

04.12.2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

25.

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ-2 ಕ್ಕೆ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿಆಸುಇ (ಆಸು) 11 ಅಸಪ 2021 (ಭಾಗ-1)

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ

04.12.2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 12-01-2022 11:14 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ)
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080