ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ

ಕ್ರ. ಸಂ. ವಿಷಯ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ Download
1  2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೃತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.    ಸಿಆಸುಇ 34 ಪಿಎಫ್ ಜಿ 2018  14.08.2018  Kannada Download
2  Enhancement of State Honorarium paying to the Karnataka State Freedom Fighters.  DPAR 46 PFG 2017  09.06.2017  Kannada Download
3 1955-56ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಚಳುವಳಿಗಾರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿಆಸುಇ 46 ಪಿಎಫ್ ಜಿ 2017 09.06.2017 Kannada Download
4 ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳುವಳಿಗಾರರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಾರಿಇ 80 ಸಾಸಂಇ 2016 03.04.2017 kannada Download
5 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೃತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಸಿಆಸುಇ 56 ಪಿಎಫ್ ಜಿ 2016 08.08.2016 kannada download
6 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೃತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಸಿಆಸುಇ 59 ಪಿಎಫ್ ಜಿ 2015 22.12.2015 kannada Download
7 1955-56ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಚಳುವಳಿಗಾರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿಆಸುಇ 14 ಪಿಪಿಜಿ 2014 17.06.2014 kannada Download
8 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ. ಸಿಆಸುಇ 69 ಪಿಎಫ್ ಜಿ 2013 22.08.2013 kannada  Download 
9 1955-56ರಲ್ಲಿ ಗೋವಾ  ವಿಮೋಚನಾ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗೋವಾ ಗೌರವಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು  ಸಿಆಸುಇ 95 ಪಿಪಿಜಿ 2009 22.12.2009 kannada Download
10 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 65 ಪಿಎಫ್ ಜಿ 2009 05.02.2009 kannada Download 
11 1955-56ರಲ್ಲಿ ಗೋವಾ  ವಿಮೋಚನಾ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗೋವಾ ಗೌರವಧನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು  ಸಿಆಸುಇ 06 ಪಿಪಿಜಿ 2007 26.05.2008 kannada Download 
12 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೈನಿಕ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವಧನ ಪರಿಯೋಜನೆ, 1969ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ-1955-56ರಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗೋವಾ ಗೌರವಧನ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿಆಸುಇ 06 ಪಿಪಿಜಿ 2007 31.03.2008 kannada Download
13 ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳುವಳಿಗಾರರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಬಾಕಿ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಆಸುಇ 119 ಪಿಎಫ್ ಜಿ 2001 07.02.2005 kannada Download 
14 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಆಸುಇ 222 ಪಿಎಫ್ ಜಿ 1998 23.11.2000 kannada Download 
15 Sanction of State Honorarium to the Freedom Fighter and to the Political Sufferers. DPAR 89 PFG 1994  27.12.1995 kannada Download
16 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೈನಿಕ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವಧನ ಪರಿಯೋಜನೆ, 1969ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ-1955-56ರಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ನೀಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿಆಸುಇ 4264 ಪಿಪಿಜಿ 1992 19.04.1995 kannada Download
17 ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗೌರವಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿಆಸುಇ 59 ಪಿಎಫ್ ಜಿ 1994 09.03.1995 kannada Download
18 ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಗೌರವಧನ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿಆಸುಇ 1264 ಪಿಪಿಜಿ 1992 02.01.1994 kannada  Download 
19 ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗೋವಾ ಗೌರವಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿಆಸುಇ 4264 ಪಿಪಿಜಿ 1992 05.04.1993 kannada Download
20 ರಾಜ್ಯ ಗೌರವಧನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿಆಸುಇ 34 ಪಿಎಫ್ ಜಿ 1992 02.06.1992  kannada Download 
21 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೈನಿಕ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವಧನ ಪರಿಯೋಜನೆ, 1969ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ-1955-56ರಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ನೀಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿಆಸುಇ 4264 ಪಿಪಿಜಿ 1992 19.04.1992 kannada Download
22 ಕೇಂದ್ರ ಗೌರವಧನ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗೌರವಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿಆಸುಇ 21 ರಾವಿಇ 1991 07.04.1992 kannada  Download
23 ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗೋವಾ ಗೌರವಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿಆಸುಇ 1347 ಪಿಎಫ್ಎಸ್ 1987 25.11.1991 kannada Download 
24 ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳುವಳಿಗಾರರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗೋವಾ ಗೌರವಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿಆಸುಇ1347 ಪಿಎಫ್ ಎಸ್ 1987  02.11.1991 kannada  Download 
25 Sanction of State Honorarium to Freedom fighters had participated in Goa Liberation Movement of 1955-56-Appointment of team Leader DPAR 1347 PFS 1987 12.08.1991  kannada  Download 
26 ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗೋವಾ ಗೌರವಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿಆಸುಇ 1317 ಪಿಎಫ್ ಎಸ್ 1987 30.05.1991 kannada Download 
27 Sanction of State Freedom fighters Welfare Rules 1969-Extending the benefit of the Scheme to those freedom fighters who participated in the Liberation Movement of 1955-56 DPAR 1347 PFS 1987 29.01.1991 kannada Download 
28 Karnataka State Swathantra Saink Sanman Honorarium Scheme of certificates issued Shibiradhipathies nominated by Government in support of under ground sufferings of freedom fighters in connection with the Liberation of EX-Hyderabad State. DPAR 433 PFS 1985  22.12.1987  kannada   Download 
29 Karnataka State Swathantra Saink Sanman Honorarium Scheme acceptance of co-prisoners certificates issued by two venteran Freedom Fighters who are in receipt of both State and Central Political Pensions. DPAR 337 PFS 1984 05.04.1984  kannada   Download 
30 Karnataka State Freedom Fighters Welfare Rules 1969- Removal of the annual Income limit and grant of certain other concessions to Freedom Fighters. DPAR 546 PFS 1979 01.07.1981  kannada  Download 
31 Karnataka State Freedom Fighters Welfare Rules 1969- Increase in the amount of Monthly pension and reduction in the period imprisonment for eligibility for grant of pension. DPAR 546 PFS 1979  04.09.1980  kannada  Download 
32 Freedom Fighters Welfare Scheme Grant of relief. GAD 294 PFS 1968  21.02.1969  kannada    Download  

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-10-2019 03:41 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ)
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080