ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ತಪಾಸಣೆ

ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಕ್ರ

ಸಂ

ವಿಷಯ

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಶಾಖೆ

ದಿನಾಂಕ:

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

1

ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ “ಇ-ಆಫೀಸ್” ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು

ಸಿಆಸುಇ 44 ಕತವ 2019

ತಪಾಸಣೆ

26/03/2019

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

2

LMS/FMS ಕುರಿತು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

ಸಿಆಸುಇ 25 ಕತವ 2019

ತಪಾಸಣೆ

13/03/2019

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

3

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ Bio Metric ಹಾಜರಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಿಆಸುಇ 06 ಕತವ 2019

ತಪಾಸಣೆ

11/03/2019

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

4

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೂರವಾಣಿಯಯನ್ನು ನಿಷೇದಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಸಿಆಸುಇ 34 ಕತವ 2018

ತಪಾಸಣೆ

31/05/2018

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

5

ಕಛೇರಿಯ ಸಮಯದ ನಂತರವೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಿಆಸುಇ 11 ತಎಇ 2014

ತಪಾಸಣೆ

27/02/2017

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

6

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು.

ಸಿಆಸುಇ 07 ತಎಇ 2016

ತಪಾಸಣೆ

20/05/2016

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

 

7

ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಚಲನವಲನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಚಲನವಲನ ವಹಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿಆಸುಇ 02 ತಎಇ 2016

ತಪಾಸಣೆ

12/04/2016

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

8

ಕಛೇರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂತರವೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ  ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಿಆಸುಇ 73 ಕತವ 2015

ತಪಾಸಣೆ

04/01/2016

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

9

ಸಚಿವಾಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡತ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಸಾಚರಣೆ   ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿಆಸುಇ 75 ತಎಇ 2013/ಪಿ1

ತಪಾಸಣೆ

27/10/2014

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

10

ಸಚಿವಾಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:23/09/2014ರಿಂದ 30/09/2014ರವರಗೆ “ವಿಷೇಶ ಕಡತ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಪ್ತಾಹ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಿಆಸುಇ 75 ತಎಇ 2013/ಪಿ1

ತಪಾಸಣೆ

22/09/2014

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

 

11

ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳ ಪತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಸಿಆಸುಇ 50 ತಎಇ 2014

ತಪಾಸಣೆ

07/07/2014

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

12

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಿಆಸುಇ 90 ಕತವ 2013

ತಪಾಸಣೆ

09/12/2013

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

13

ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ Bio-Metric ಹಾಜರಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಿಆಸುಇ 29 ತಎಇ 2012

ತಪಾಸಣೆ

04/09/2013

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

14

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಡತ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ಸಿಆಸುಇ 20 ಕತವ 2008

ತಪಾಸಣೆ

25/02/2008

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

 

15

ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇಲಾಖೆ(ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ) ಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ  ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗ ವರ್ಗದವರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕಛೇರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.10 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಯೂ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲ 5.30 ಗಂಟೆವರಗೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಂತರ ಕಛೇರಿ ಬಿಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಸಿಆಸುಇ 44 ಕತವ 2007

ತಪಾಸಣೆ

21/01/2008

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 19-09-2019 04:08 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ)
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ